THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: ND01 – Tổng chỉ tiêu: 560   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: TW01 – Tổng chỉ tiêu: 250     Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: TL06 – Tổng chỉ tiêu: 100   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: PN01 – Tổng chỉ tiêu: 600   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: LM01 – Tổng chỉ tiêu: 300   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: TT01 – Tổng chỉ tiêu: 100   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: QP03 – Tổng chỉ tiêu: 100   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: QP04 – Tổng chỉ tiêu: 1.400   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 MÃ TRƯỜNG: QP03 – TỔNG CHỈ TIÊU: 100   Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 2012 CQ THPT VLVH THPT...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: QP01 – Tổng chỉ tiêu: 400     Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: GD30 – Tổng chỉ tiêu: 4.500     Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH...
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 Mã trường: GD21 – Tổng chỉ tiêu: 200     Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành máy tính Chỉ tiêu CQ THPT VLVH...