Đó là sự thay đổi lớn trong chương trình đào tạo ĐH, CĐ được quy định trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ vừa được Bộ GD-ĐT chính thức ban hành. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 10-2-2013.

Trước đây, chương trình giáo dục ĐH phải được các trường xây dựng dựa trên chương trình khung do bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành. Với tinh thần của thông tư mới, hiệu trưởng có quyền ban hành chương trình thực hiện trong trường mình.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, quy định trước đây gần như thí sinh cứ học đủ số môn là đạt, thì sắp tới sẽ đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra, dựa trên kiến thức mà sinh viên (SV) tích lũy được. Theo đó, khối lượng của mỗi chương trình không dưới 180 tín chỉ đối với khóa ĐH 6 năm, 150 tín chỉ đối với khóa ĐH 5 năm, 120 tín chỉ đối với khóa ĐH 4 năm, 90 tín chỉ đối với khóa CĐ 3 năm, 60 tín chỉ đối với khóa CĐ 2 năm.

Ngoài ra, trước đây SV sẽ phải bị buộc thôi học ngay nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với SV năm 1, dưới 1,4 đối với SV năm 2, dưới 1,6 đối với SV năm 3, dưới 1,8 đối với SV các năm tiếp theo hoặc có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo. Với quy chế mới, nếu kết quả học tập ở những mức này SV sẽ chỉ bị cảnh báo kết quả học tập. Hiệu trưởng sẽ quy định số lần cảnh báo kết quả học tập, nhưng không vượt quá hai lần liên tiếp. SV sẽ bị buộc thôi học khi có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn.

Theo TT